Projekty Małopolska

Grafiki Funduszy Europejskich
Logotypy Funduszy Europejskich

W związku z realizacją projektu Uruchomienie 20 nowych miejsc w Klubie Dziecięcym w Chrzanowie szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej o numerze RPMP.08.05.00-12-0033/19 współfinansowanym z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Edukacji Monik Lorek Sędzielowska rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wartość dofinansowania projektu: 254 188,25 zł

Wartość projektu ogółem: 299 045,00 zł

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu, wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynek pracy.

Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego).

Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Projekt kierowany do osób fizycznych i obejmuje osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

Grupę docelową stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące. GD stanowi 20 rodziców z gminy Chrzanów w różnym wieku i z różnym wykształceniem (zawodowe, ponadgimnazjalne, wyższe).

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Pobierz)
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (Pobierz)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa – wzór (Pobierz)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pobierz)
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (Pobierz)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu CHRZANÓW, ul. Sikorskiego 1z

Projekt w tym rekrutacja uwzględnia potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Potrzeby wszystkich wskazanych grup osób będą uwzględnione w projekcie na każdym etapie jego realizacji, zarówno względem dzieci, jak i ich opiekunów (rodziców, dziadków), w tym personelu, którzy są osobami z niepełnosprawnościami. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji – pobierz